Zwroty i wymiana:

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (Załącznik nr 1)
 2. Odstąpienie od umowy jest ograniczone w czasie i przysługuje w terminie do 14 dni od dnia odbioru  rzeczy.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.
 4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach:
  a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  c) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  e) dostarczania prasy – dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  f) gdy przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,
  h) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwracany towar powinien być odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria nie powinny być uszkodzone oraz nie powinny nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1)
 8. Zwrot ceny powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 9. Sprzedawca wystawi fakturę VAT korygującą. Oryginał i kopia faktury VAT zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury VAT korygującej.

Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
 2. Sprzedawane towary objęte są rękojmią i jako takie podlegają zwrotom lub wymianie na towary bez wad.
 3. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedawca, produkt należy odesłać na koszt Sprzedawcy, na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Reklamację towaru składa się w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem sprzedaży (paragon, faktura).
 5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedawcy.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 7. Postępowanie reklamacyjne kończy się w następujący sposób:
  a) uznaniem reklamacji – Kupujący otrzyma zwrot ceny towaru oraz koszt przesyłki reklamacyjnej lub nowy towar wolny od wad,
  b) odmową uznania reklamacji – Kupujący otrzyma uzasadnienie na piśmie w sprawie odmowy uznania reklamacji oraz Sprzedawca ponownie prześle Kupującemu reklamowany towar.
 8. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na koszt Sprzedawcy.

/media/files/Oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.odt

/media/files/Oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf